Skip to content

Zuurgraad bodem schiet vaak tekort

Bron: De Boerderij, dd 11 maart 2014

De zuurgraad (pH) van de bodem is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede gewasproductie.
Blijkens bodemanalyses van Blgg AgroXpertus is de pH in sommige regio’s op meer dan een kwart van het blijvend grasland te laag. Tijdens de groei geeft gras waterstofionen af. Die verzuren de directe omgeving van de haarwortel. Maar goed ook, want dat lost voedingsstoffen op in water. Ook de meeste meststoffen zijn licht verzurend.

Lage pH op ruim kwart grasland
Het Noordoosten, Oosten en Zuiden kunnen op het gebied van de zuurgraad nog veel verbeteren.

Meer dan de helft van het maisland te zuur
Met name zandgronden hebben voor maisteelt vaak een te lage zuurgraad. Dat kost opbrengst.