Skip to content

Disclaimer

Deze website is te goeder trouw gemaakt door Vitasol BV, doch biedt deze geen garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie (expliciet noch impliciet).

U kunt zich niet beroepen op deze informatie.

Door het openen van deze website stemt u ermee in dat Vitasol BV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten ter zake.

De intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan Vitasol BV en/of derden. U bent dan ook niet gemachtigd om deze informatie middels een ander middel dan de website te verspreiden of te verveelvoudigen. Dergelijk gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Vitasol BV en/of derden.