Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Downloaden Algemene Voorwaarden (pdf).

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vitasol B.V. (hierna “Verkoper”), alle aan Verkoper gerichte orders van koper (hierna “Koper”) alsmede op overeenkomsten met Verkoper betreffende verkoop en levering van zaken.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, waaronder ook begrepen eventuele eigen inkoopvoorwaarden van Koper, zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan het sluiten van de desbetreffende overeenkomst door Verkoper zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijkingen ook op andere overeenkomsten met Koper van toepassing (zullen) zijn.
1.3 Indien één of meer bepalingen uit de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomsten respectievelijk de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 2. Aanbieding en Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.
2.2 Verkoper kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Koper zijn vrijblijvende aanbieding(en) herroepen, zonder schadeplichtig te zijn.
2.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestiging van Verkoper of (begin van) feitelijke uitvoering door Verkoper.
2.4 Verkoper kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.
3.2 Verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, wisselkoersen en heffingen van overheidswege na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voor de levering, kunnen door Verkoper aan Koper worden doorberekend.
3.3 Indien ter bewerking aangeboden goederen qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekend was, is Verkoper gerechtigd, na voorafgaande kennisgeving aan Koper, het daaruit voortvloeiende meerwerk aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Levering
4.1 Door Verkoper opgegeven termijnen voor nakoming zijn streefdata en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Verzuim van de Verkoper treedt niet in door overschrijding van de opgegeven termijnen.
4.2 Bij niet tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund. Indien Verkoper niet aan de ingebrekestelling voldoet kan Koper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits Verkoper in verzuim is. Verkoper zal evenwel nimmer schadeplichtig zijn.
4.3 Leveringen geschieden conform de Incoterms 2000 of nieuwe versies daarvan die daarvoor in de plaats treden. Het moment waarop de zaken voor risico van Koper zijn, wordt bepaald door de Incoterms die partijen zijn overeengekomen.
4.4 Indien, middels in artikel 4.3 genoemde Incoterms, is overeengekomen dat Verkoper verantwoordelijk is voor transport naar een plaats en op een tijdstip welke Verkoper en Koper op aanwijzing van Koper zijn overeengekomen en aflevering niet heeft kunnen plaatsvinden, kunnen de zaken door Verkoper voor rekening en risico van Koper te zijner beschikking worden opgeslagen. De extra vervoerskosten komen eveneens voor rekening van Koper. Daarnaast heeft Verkoper in het hier omschreven geval de bevoegdheid de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Gewicht en hoeveelheid
5.1 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de Koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de Verkoper meldt.
5.2 Tijdige melding van Koper aan de Verkoper dat minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, geeft hem niet het recht tot opschorting van de betaling.
5.3 Indien blijkt, dat Verkoper minder dan het overeengekomen gewicht aan goederen heeft afgeleverd, zal Verkoper, in overleg met Koper, hetzij binnen een redelijke periode de ontbrekende hoeveelheid afleveren, hetzij Koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Koper verschuldigde prijs voor de ontbrekende hoeveelheid.

Artikel 6. Kwaliteit en klachten
6.1 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het geleverde niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt dat het geleverde een hoedanigheid dient te hebben in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaken normaal en gebruikelijk is.
6.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een productspecificatie zal zijn, geldt die productspecificatie ter vaststelling van de hoedanigheid die de zaken dienen te hebben.
6.3 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, etc. van de zaken gelden alleen als garanties indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
6.4 Koper is verplicht de geleverde zaken en de factuur direct na ontvangst te controleren. Zichtbare gebreken in het geleverde alsmede klachten ter zake van de factuur dienen door Koper binnen twee dagen na levering respectievelijk ontvangst, en gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen binnen twee dagen nadat het gebrek is, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk ter kennis van Verkoper te worden gebracht onder nauwkeurige vermelding en omschrijving van het geconstateerde gebrek. Geringe, in handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
6.5 In geval van aantoonbare gebreken in het geleverde heeft Koper slechts aanspraken op de Verkoper, voor zover deze zaken niet zijn verwerkt.
6.6 Retourzending van zaken kan slechts geschieden onder door de Verkoper te bepalen voorwaarden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 7. Transportmaterieel
7.1 Transportmiddelen, ter beschikking gesteld door Verkoper, dienen prompt na aankomst te worden geledigd. Bij levering in Kopers transportmiddel dient deze in staat te zijn om de te laden goederen te ontvangen. Schade veroorzaakt door verontreiniging komt in laatstgenoemd geval voor rekening van Koper.
7.2 De lading van door Koper ter beschikking gesteld transportmaterieel geschiedt voor risico van Koper, ook indien deze door Verkoper geschiedt en/of door hem ter zake van dit materieel adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. Verkoper is gevoegd te weigeren materieel te beladen of te vullen, dat naar zijn oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid in redelijkheid gesteld dienen te worden. Verkoper is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen, die uit de vertraging voortvloeien.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Bij een gerechtvaardigde klacht ter zake van geleverde zaken is Verkoper nimmer tot meer gehouden dan tot herstel of vervanging van geleverde gebrekkige zaken, dan wel tot toekenning van een prijsreductie in de verhouding tot het gebrek zulks ter keuze van Verkoper. Ter zake van een prijsreductie zal Verkoper aan Koper een creditnota zenden. Verkoper wordt eigenaar van de vervangen zaken.
8.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor (schade veroorzaakt door) gebrekkige zaken, indien geen normaal en oordeelkundig gebruik van de zaken is gemaakt, indien de toestand van de zaken na ontvangst gewijzigd is, dan wel reeds zijn verwerkt. Verkoper is voorts nimmer aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door de door Koper verstrekte voorschriften, specificaties en/of materialen. De aansprakelijkheid van Verkoper vervalt voorts, indien Koper één van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6.4 niet (tijdig) nakomt en indien Koper de aanwijzingen van Verkoper ter beperking van de schade niet (deugdelijk) heeft opgevolgd.
8.3 Verkopers aansprakelijkheid als gevolg van niet, niet tijdige, of niet behoorlijke levering zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de betreffende zaken te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de zaken en de emballage, beperkt tot directe schade aan personen of zaken.
8.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
8.5 Koper is aansprakelijk voor alle kosten en schade toegebracht aan Verkoper en Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, ten gevolge van niet-nakoming door Koper van enigerlei jegens Verkoper bestaande verplichting.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien de Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming verhinderd zal zijn (deugdelijk) te leveren, heeft hij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order voor zover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9.2 Als overmacht zullen onder meer gelden; beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, boycots, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door Verkoper aan Koper verkochte en geleverde zaken, totdat Koper aan alle verplichtingen, die voortvloeien uit de onderhavige Overeenkomst, alsmede uit eerder of later gesloten overeenkomsten, jegens de Verkoper heeft voldaan.
10.2 Bij toerekenbare niet nakoming door Koper van enigerlei verplichting tegenover Verkoper en ingeval surséance van betaling of faillissement van Koper is aangevraagd of uitgesproken, dient Koper de geleverde zaken op eerste verzoek aan Verkoper ter beschikking te stellen. Verkoper kan de zaken zo nodig op kosten van Koper terugnemen. Verkoper zal in dat geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij Koper nu dé verplichting op zich neemt aan Verkoper alle daarvoor noodzakelijke medewerking te verlenen.
10.3 Zo lang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mogen daarop niet ten behoeve van derden beperkte rechten worden gevestigd, noch mogen de geleverde zaken aan derden worden overgedragen en/of ter beschikking gesteld, anders dan binnen het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Koper dient de zaken gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud voor eigen rekening en risico in goede staat van onderhoud te houden en tegen alle gebruikelijke risico’s te verzekeren. Koper is verplicht Verkoper onverwijld mede te delen dat een beroep op de polis is gedaan en zal haar volledige medewerking verlenen aan overdracht van zijn vordering op de verzekeringsmaatschappij aan Verkoper.

Artikel 11. Betaling en Zekerheidsstelling
11.1 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn of onjuiste betaling is Koper steeds onmiddellijk in verzuim en is Koper vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening aan Verkoper rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente plus 2%.
11.3 Indien Koper in gebreke blijft binnen de gestelde termijn tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan, dan wel na te zijn aangemaand binnen de in de aanmaning gestelde termijn in gebreke blijft met de nakoming van enige andere verplichting jegens Verkoper, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan Verkoper toekomend recht – ten gevolge dat;

 • alle overige ten name van Koper bij Verkoper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
 • Verkoper het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief de overeenkomst – en eventuele andere overeenkomsten met de Koper – geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het recht van Verkoper schadevergoeding van Koper te vorderen;
 • alle kosten van Verkoper, waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Koper komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 10% van het openstaande factuurbedrag, te vermeerderen met BTW en reeds vervallen rente, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten en geleden schade te vorderen. Gerechtelijke incassokosten (zoals proces- en advocaatkosten) zullen door Koper, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 BRV, volledig worden vergoed.
 • 11.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd van Koper te vorderen dat hij het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt dan wel deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.
  11.5 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst openstaande facturen, zelfs al vermeldt Koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  11.6 De Verkoper houdt zich het recht voor om de leveringen aan Koper te stoppen op basis van de kredietinformatie die de Verkoper heeft verkregen.

  Artikel 12. Merken en Handelsnamen
  12.1 Door Verkoper in het verkeer gebrachte zaken mogen slechts worden aangeboden of verhandeld onder merken waarop Verkoper de rechthebbende is of onder de vermelding van de handelsnaam van Verkoper, indien deze daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend en slechts onder de door Verkoper gestelde voorwaarden.
  12.2 Zaken die door Verkoper in detailverpakking in het verkeer zijn gebracht mogen uitsluitend in die originele detailverpakking worden verhandeld, zonder enige verandering aan of beschadiging van verpakking of inhoud en mogen zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming nimmer als gift dan wel tezamen met al of niet van hem afkomstige artikelen tegen één totaalprijs worden aangeboden of afgeleverd.
  12.3 Koper is gehouden het bepaalde in artikel 12.1 eveneens aan zijn eigen afnemers op te leggen.

  Artikel 13. Ontbinding
  13.1 Ontbinding van de Overeenkomst is, voor zover deze in de Voorwaarden niet anders is bepaald slechts mogelijk bij rechterlijke uitspraak.
  13.2 Bij ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Deze Algemene Voorwaarden blijven na ontbinding voor zoveel mogelijk van toepassing op de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper na ontbinding.

  Artikel 14. Verjaring
  14.1 Indien Koper van oordeel zou zijn dat Verkoper niet deugdelijk of volledig heeft gepresteerd, is hij gehouden dit onverwijld per aangetekende brief aan Verkoper mede te delen en om de daarop gebaseerde aanspraken binnen een termijn van een jaar in rechte geldend te maken, te rekenen vanaf de datum van deze mededeling, op straffe van verval van zijn rechten, onverminderd zijn overige verplichtingen.

  Artikel 15. Toepasselijk Recht en Geschillen
  15.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
  15.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit en/of verband houden met offertes, orders en/of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn of enige daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende nadere overeenkomst(en), zullen in eerste aanleg uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van het arrondissement Noord-Holland.

  Vitasol BV
  J.D.S. Gaastra