Skip to content

Tijdig bekalken; vergeet het niet

  • by

Bron: de Loonwerker 14 september 2020

Bekalken is altijd het eerste wat je als loonwerker moet doen zodra de maïs van het land is. Het najaar is een prima moment om de pH van percelen op orde te brengen voor een goede opbrengst, benutting van nutriënten en bodemstructuur. Bekalken kan nog heel goed in dit najaar voorafgaand aan de zaai van een vanggewas of groenbemester.

Meer dan 20% van alle percelen hebben een te lage pH. Een goede pH van de bodem zorgt voor voldoende beschikbaarheid van nutriënten en optimale ontwikkeling en activiteit van de wortels. Verder is een juiste pH ook van belang voor de bodemstructuur. In de loop van de tijd daalt de bodem pH door gewasopname en uitspoeling. Daarom is het belangrijk regelmatig een onderhoudsbekalking uit te voeren op basis van een actuele pH uitslag. Laat de pH regelmatig bepalen, eens in de 4 jaar. Is deze onder de streefwaarde gezakt, dan is bekalking nodig.

Lees hier het hele artikel.