Skip to content

Aandacht bekalking na maïsoogst

  • by

NIEUWS

Aandacht bekalking na maïsoogst
Bron: Blgg Oosterbeek

Afhankelijk van grondsoort, organische stof gehalte en lutumpercentage behoort de pH van grond voor maïsteelt tussen 4,2 en 7 te liggen. Uit cijfers van Blgg blijkt dat voor het seizoen 2004-2005 slechts 30% van de continu-maïspercelen een goede pH waardering had. Om voor de volgende teelt wel een juiste waardering te halen, is nù aandacht voor de bodemtoestand nodig.

Op zandgronden met continu-snijmaïs had afgelopen seizoen 50% een vrij lage en 10% een lage pH waardering. Voor rivierklei was dit respectievelijk ruim 40% en 20%.
Snijmaïspercelen in vruchtwisseling doen het iets beter, zij het niet veel. Zowel op zandgrond als op rivierklei heeft 30% een juiste pH. Zeeklei is de grote uitzondering met een juiste pH op maarliefst 80% van de percelen.

Ondanks het belang van een juiste zuurgraad, blijkt de pH voor maïsteelt veelal te laag te zijn. In een zure grond heeft de plant moeite een goed wortelstelsel te ontwikkelen. Tevens worden bij een lage pH de voedingsstoffen deels verdrongen doordat er relatief veel H+ in de bodemoplossing aanwezig is. Dit leidt tot opbrengstderving.

Een goede pH zorgt er voor dat nutriënten, zoals fosfaat, in oplosbare vorm beschikbaar zijn voor het gewas. Daarnaast heeft bekalking een positief effect op de structuur en het bodemleven.

Kalk heeft enkele maanden tijd nodig om goed in het bodemvocht op te lossen en het pH naar het gewenste niveau te tillen. Een goed moment om de zuurgraad te controleren en zonodig het perceel te bekalken, is dan ook ná de maïsoogst. Wanneer de benodigde gift erg groot is (> 2000 kg nw/ha) is het raadzaam die te verdelen over een najaars- en een voorjaarsgift.

Bekalk niet vlak voor of vlak na een drijfmestgift. Dit kan leiden tot stikstofverlies door ammoniakvervluchtiging.

Alleen pH meten geeft een vertekend beeld van de bodemtoestand. De pH kan namelijk niet los gezien worden van de organische stof en eventueel lutum. Bij dezelfde pH maar een ander organische stof- en/of lutumgehalte kan het bekalkingsadvies enorm verschillen. Blgg meet daarom bij het bekalkingsonderzoek behalve pH ook de organische stof. Het advies voor klei-, loss en veengronden houdt ook rekening met lutum. Met deze combinatie van factoren krijgt u nauwkeurig inzicht in de kalktoestand van de bodem, doorgerekend voor de eigen situatie.